Privacyverklaring  

Dit is de privacyverklaring van Docos tafeltennis gevestigd te Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40445990.  

Aanleiding

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Docos tafeltennis, hierna te noemen 'wij', hecht veel waarde aan de bescherming van jouw gegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden en welke rechten je hebt. Docos tafeltennis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In ieder geval betekent het dat: 

Wij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven in deze privacyverklaring;

Wij van jouw persoonsgegevens enkel die gegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Wij om uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze toestemming nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

Wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als bestuur van Docos tafeltennis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de privacyverklaring of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kun je een bericht sturen naar secretaris@docostafeltennis.nl.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Docos tafeltennis verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij o.a. de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt Docos tafeltennis jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou hebben afgesloten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het hosten en onderhouden van de website van Docos tafeltennis. Wij geven nooit persoonsgegeven door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. En voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.   

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

 

Beeldmateriaal

Wij behouden ons het recht voor foto's en/of video's te mogen gebruiken bij activiteiten en/of evenementen die door Docos tafeltennis georganiseerd zijn of worden. Deze foto's en video's plaatsen wij op onze website of andere sociale media, die op naam staan van Docos tafeltennis. Bij deelname aan activiteiten en/of evenementen ga je hier automatisch mee akkoord.  

 

Bewaartermijn

Docos tafeltennis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij treffen passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Ook zijn alle personen die namens Docos tafeltennis van jouw gegevens kennis kunnen nemen gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 

Websitecookies

Docos tafeltennis gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer of mobiele device. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeurinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor het gebruik van functionele en analytische cookies hoef je geen toestemming te geven, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de E-Privacy Verordening. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser.  

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij adviseren om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

 

Wijziging van het privacybeleid

Wij zullen ons privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze  Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de AVG niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. 

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je allereerst contact op te nemen met het Bestuur. Je hebt daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Mocht je naar aanleiding van deze verklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via secretaris@docostafeltennis.nl. 

 

 

Laatst gewijzigd: 13-09-2020 door Sebastiaan Veijgen.